25610918 3

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “สถานีความคิด” สถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ เรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคที่ทำความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก เชื้อมีความทนทาน สามารถคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถแพร่กระจายในระยะไกลผ่านทางสุกรมีชีวิต ซาก และผลิตภัณฑ์ ผ่านการค้าขาย ขนส่ง และติดตัวนักท่องเที่ยว ในขณะนี้มีการระบาดของโรคในประเทศจีน ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการป้องกันโรค รวมถึงการลดความเสี่ยงในการนำเข้าให้ได้มากที่สุด เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ หากเกิดการระบาด จะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รองอธิบดีได้ชี้แจงว่า ถึงแม้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จะไม่ติดต่อสู่คน แต่สามารถทำให้สุกรตายได้เกือบ 100% หากสุกรได้รับอาหาร ซึ่งปนเปื้อนเชื้อชนิดนี้และเกิดโรค อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โรคจะยังไม่เกิดในประเทศไทย ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร ต้องมีระบบการเฝ้าระวัง การเพิ่มระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคมีโอกาสเข้าสู่ฟาร์มได้ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรค ไม่ว่าจะเป็นการประกาศชะลอการนำเข้าสุกรและซากสุกรจากประเทศจีน การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เตรียมความพร้อมในการตรวจของห้องปฏิบัติการ แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก และขอความร่วมมือให้เกษตรกรรายย่อย งดการเลี้ยงสุกรโดยใช้เศษอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในประเทศไทยต่อไป อ่านรายละเอียด