25591214 2

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินกิจกรรม “โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ ทำความดีถวายในหลวง ร.9” สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลรับไม้ต่อจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การผ่าตัดทำหมัน - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ แจกพืชอาหารสัตว์ เช่น เมล็ดพันธุ์หญ้าเนเปียร์ และท่อนพันธุ์หญ้า แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล และพื้นที่ใกล้เคียง อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 9