25610124 2

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. นายเดชธนิช มูลภักดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยาการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง การเลี้ยงและการดูแลสัตว์ ตามโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ.บึงกาฬ ปี 2561 แผนบูรณาการส่งเสริมพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด

25610124 1

วันที่ 23 มกราคม 2561 น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ น.สพ.วิภูวัจน์ ศรีชัยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น.สพ.ธรรมกุล ธรรมเนียม นายมีชัย แพงมาพรม ปศุสัตว์อำเภอเซกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มโคนม จำนวน 800 ตัว เพื่อตรวจหาโรค Brucellosis, Paratuberculosis พร้อมทั้งทำ TB skin test เพื่อตรวจหาโรค Tuberculosis ณ ฟาร์มโคนมพีพีโอฟาร์ม ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ อ่านรายละเอียด

25610124 5

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี โดย น.สพ.พ.กฤษณ์ วีระวงศ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โคนม จำนวน 8 ตัว และฉีดยาปฏิชีวนะแม่โคนมคลอดยาก 1 ตัว ณ ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านปิยาม.3 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี อ่านรายละเอียด

25610124 2

วันที่ 19 มกราคม 2561 นายธนโชค พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมที่ 2 พัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการแข่งขันด้านการตลาด ณ ห้องวีระวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

25610124 4

วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำยะหริ่ง มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ชูพันธ์ จพง.สบ.ชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจประชากรแม่สุกร ที่บุญส่งฟาร์ม 42/1 หมู่ 4 ต.หนองแรต พร้อมทั้งเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงแพะดำ (โครงการ 3 ดำ 1 ทอง) ของนายมุสตอฟา ดาราบากอ 181/2 ม.5 ต.ตะโละเยี่ยม และเกษตรกรเลี้ยงไก่เบตงขุน ของนายใช่ คงมาก ม.2 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง อ่านรายละเอียด