25631027 3

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอิสระ ปัญญาวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าและนิเทศงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องฯ พร้อมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 เพื่อติดตามข้อมูลการดำเนินงานการขอสินเชื่อกับ ธกส. ปัญหาอุปสรรคในการอนุมัติสินเชื่อ และติดตามผลผลิต สอบถามปัญหา แนะนำการเลี้ยง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 งวดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด

25631027 2

วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 นายอิสระ ปัญญาวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าและนิเทศงานโครงการส่งเสริมอาชีพการลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องฯ พร้อมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 เพื่อติดตามข้อมูลการดำเนินงานการขอสินเชื่อกับ ธกส. ปัญหาอุปสรรคในการอนุมัติสินเชื่อ และติดตามผลผลิต สอบถามปัญหา แนะนำการเลี้ยง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 งวดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย อ่านรายละเอียด

25631022 5

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติปีงบประมาณ 2564 ของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25631027 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประธานกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมคณะ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี และหนองบัวลำภู นำเสนอผลงานโดดเด่นของเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และ สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับจังหวัด แก่คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในระดับเขตต่อไป อ่านรายละเอียด

25631022 4

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่
-ฟาร์มบุญเพิ่ม ศิริโสม, ฟาร์มวิธี กล้าพังเทียม และฟาร์มสุพรรณ์ สุภาวิตา เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ส่งเพาะเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ และทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะ จำนวน 20 ตัวอย่าง
-ฟาร์มเด่น แสนตรี เข้าเก็บตัวอย่างเลือด 5 ตัวอย่าง และซีรั่ม 5 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจปรสิตในเม็ดเลือด และโรคบรูเซลโลซิส
-ฟาร์มทองใบ ทองสุขดี เข้าเก็บตัวอย่างเลือด 1 ตัวอย่าง ซีรั่ม 1 ตัวอย่าง และอุจจาระ 1 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจปรสิตในเม็ดเลือด และโรคบรูเซลโลซิส และโคโรน่าไวรัส  อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...