25620718 3

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนา การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด

25620718 2

วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามโครงการปรับพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เพื่อติดตามการชำระหนี้ของเกษตรกรในปี 2562 ปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอพิชัย อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตามงานในครั้งนี้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ดังกล่าวและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อุตรดิตถ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ธกส. สาขาพญาแมน ธกส.สาขาตรอน และเกษตรอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด

25620712 3

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ OK)ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีและอำเภอทัพทัน จำนวน 3 แห่งผลการตรวจประเมิน ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ทั้ง 3 แห่ง ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด อ่านรายละเอียด

25620718 1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ดำเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรด้วย Strip test จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่ฟาร์มจรูญ และสายสมปองฟาร์ม ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทั้ง 2 ฟาร์ม และดำเนินการตรวจติดตามกำกับดูแลด้านมาตรฐานฟาร์ม และประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน GAP ณ มานพฟาร์ม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อ่านรายละเอียด

25620712 2

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย,ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด