25620319 1

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “IRAC Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course” สำหรับผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620319 3

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ​พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายสัตวแพทย์สุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอนามน และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จำนวน 200 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 50 ตัว อ่านรายละเอียด

25620319 1

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตาม “โครงการอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคสำคัญในสุกร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พ่อค้าสุกร ผู้นำชุมชนในตำบลที่มีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้รู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดจากการที่มีการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าลี่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีเกษตรกรเข้าอบรมรวม จำนวน 115 คน อ่านรายละเอียด

25620319 2

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานประเมินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด

25620318 1

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง มีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียด