25621121 1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-15.30 น. น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25621119 3

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมหารือการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะยกระดับฟาร์มโคนมสู่หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) 100% สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จึงเห็นควรสนับสนุนนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ต้องการให้ฟาร์มได้รับรอง (GAP) มากขึ้นและเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อ่านรายละเอียด

25621119 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น เกษตรกร(อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมคณะได้รับมอบหมายจาก นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการตรวจ ประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ อาสาปศุสัตว์ดีเด่น นายอารีย์ วิบรรณ์ เลขที่ 169 ม.4 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม และกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง-สามแยก ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม เพื่อพิจารณาคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป อ่านรายละเอียด

25621119 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น เกษตรกร(อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการตรวจ ประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ นายพูลทวี มีระหงษ์ เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น เลขที่ 14 ม.9 บ.ต้นผึ้ง ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อพิจารณาคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป อ่านรายละเอียด

25621119 2

16 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับฟังการบรรยาย ภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว มอบนโยบายและร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว
และช่วงบ่ายเดินทางไปตรวจราชการการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ สนับสนุนการสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
ในโอกาสนี้ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 , นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ,นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ,เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด