25630121 1

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการฝึกอบรม หลักสูตร การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์/มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์(GAP) ให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการยกระดับการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม(GAP)ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยมี สัตวแพทย์หญิงปารมี เอี่ยมเชย จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม อ่านรายละเอียด

25621121 1

วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยอาสาปศุสัตว์จากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำตำบล จากจำนวน 23 อำเภอ รวม 450 ราย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อ่านรายละเอียด

25630120 2

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม เข้าติดตามและเตรียมความพร้อมตามโครงการคัดเลือกเกษตรกร (เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง-สามแยก ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม จากคณะอนุกรรมการฯ กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 28 มกราคม 2563 อ่านรายละเอียด

25630120 1

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายนที เจนประเสิฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563  อ่านรายละเอียด

25630120 1

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก เข้าติดตามและเตรียมความพร้อมตามโครงการคัดเลือกเกษตรกร (เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่พูลทวีฟาร์ม ของนายพูลทวี มีระหงษ์ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม จากคณะอนุกรรมการฯ กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 27 มกราคม 2563 อ่านรายละเอียด