256111213 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 งาน "เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 8" จังหวัดอุทัยธานี มีกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการสำรองพืชอาหารสัตว์ นิทรรศการด้านปศุสัตว์ จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์/เกษตร/สินค้าชุมชน การประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบรามัน (เทา,แดง) ประกวดพืชอาหารสัตว์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (ท่อนพันธุ์,หมัก,ตัดสด) และกิจกรรมแข่งขันด้านพืชอาหารสัตว์ (แข่งขันอัดฟางฟ่อน,แข่งขันหมักพืชอาหารสัตว์) และมอบโลห์และรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ณ สนามประกวดสัตว์แยกอุทัย-วัดสิงห์ อ่านรายละเอียด

 

25611213 3

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นำโดยนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ออกติดตามประเมินผลการฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 15 ราย ตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ หมู่ 8 ตำบลเงินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และติดตามการรับมอบโคพระราชทาน จำนวน 1คู่ ของนายรุ้งเพชร ศรีจันทร์ บ้านดอนท่อน 65 หมู่5 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อ่านรายละเอียด

25611213 4

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายนพพร โต๊ะมี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

25611213 2

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.00 น. ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขต 10 (หนองคาย เลย อุดรธานีหนองบัวลำภู บึงกาฬ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน จำรูญพงษ์) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบกชั้น 6 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อ่านรายละเอียด

25611213 3

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี 2562 จำนวน 4 สาขา เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ดังนี้
1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณค่าต่อภาคการเกษตรไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเจน คงศรี จังหวัดลพบุรี
2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายบุญลือ เต้าแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายธนพล ศรีใส จังหวัดสิงห์บุรี
3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ นางพยง แสนกมล จังหวัดอ่างทอง
4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ กิ่งแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายเชิงเชาว์ เพ็ชรักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี อ่านรายละเอียด