S 23265384

วันที่ 7 ม.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์นำหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นประธานมอบ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ทั้งนี้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วน ปศุสัตว์เขต 8 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปศุสัตว์อำเภอ เลขานุการกรม ผอ.กสก. ผอ.สอส. ผอ.สคบ. ผอ.กสส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

S__23265306.jpg S__23265307.jpg S__23265376.jpg

S__23265379.jpg S__23265383.jpg S__23265384.jpg

S__23265385.jpg S__23265386.jpg S__23265389.jpg

S__23265390.jpg S__23265395.jpg S__23265396.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์