S 19824757

9 พฤษภาคม 2562เวลา 08.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

กรมปศุสัตว์ ได้ทำการคัดเลือกพระโค 2 คู่ เป็นพระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน มีสีผิวขาวอมชมพู ขนสีขาวสะอาด เขามีสีขาว เป็นลำเทียนโค้งสวยงาม เคยปฏิบัติหน้าที่พระโคแรกนาขวัญมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2559 และปี 2560 ส่วนพระโคสำรอง 1 คู่ คือ พระโคพอและพระโคเพียง อายุ 7 ปี เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี 2561

เมื่อเวลา 09.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระยาแรกนา ประจำปี 2562 โดยก่อนพิธีพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยการตั้งสัตยาธิษฐานแล้วหยิบได้ผ้า 5 คืบ โหรหลวงทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทายด้วยของกิน 7 สิ่ง พระโคกิน ข้าว น้ำ และ หญ้า ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชผลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้มีใจมั่นในการเพาะปลูก และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้นับเป็น "วันเกษตรกร" ประจำปีด้วย เพื่อให้เกษตรกรได้ระลึกถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตรเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนเอง รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ ต่อไป

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

25620508 2

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมขบวนอิสริยยศฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ และพระโคเพิ่ม พระโคพูล เข้าร่วมขบวนในการซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. อ่านรายละเอียด

25620429 3

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ โดยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25620507 1

3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประขุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิก รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนคณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง อ่านรายละเอียด

25620426 4

วันที่​ 24​ เมษายน​ 2562​ (เวลา​ 15​:00​ น.) นายกฤษฎา บุญราช​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เป็นประธานการประชุมทางไกล​ออนไลน์​(web conference) เพื่อมอบนโยบายด้านการเกษตรให้กับ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในกลางและส่วนภูมิภาค​ ทั้งนี้ นาย​สัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์​ ได้มอบหมายให้​ นายสุร​เดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์​ เพื่อรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​(ห้อง134-135) อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...