25620718 6

วันที่ 18 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรัฐมนตรีช่วยฯ ทั้ง 3 ท่าน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงเกษตรฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมฯ เลขานุการกรม เข้าร่วม และแสดงความยินดี ณ กระทรวงเกษตรฯ อ่านรายละเอียด

25620718 2

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ถวายเทียนพรรษาในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร” และเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สำหรับวันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นสำหรับวันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 อ่านรายละเอียด

25620625 2

นายสุรจิตร อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 11 พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช​ สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์และบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าฟังการบรรยาย โดยมีวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ จุดประสงค์ของการบรรยาย เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ และนำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ กระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและประชาชนได้มีความสำนึก มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีความรักความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านรายละเอียด

121623

  • 9 ก.ค 62 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ นส.รัตนา นึกเร็ว ได้รับมอบหมายจาก น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 ณ. ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • มีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
  • ประเด็นหลักคือ การผลักดันร่างแนวทาง (guideline) สำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
  • โดย กรมฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับภาคีเครือข่าย PGS ด้านปศุสัตว์ ให้จบโดยเร็ว แล้วนำมารวบรวมกับรายชนิดสินค้าอื่นในระยะต่อไป

S 1024062

12 มิถุนายน 2562 เวลา11.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยน.สพ.สมชวนรัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายกสมาคมสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไก่ไข่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ นายกสมาคมนมพาสเจอร์ไรส์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทย เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการฯที่ช่วยผลักดันงานด้านปศุสัตว์ได้อย่างดี เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น