25631008 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. รมช.ประภัตรฯ เป็นสักขีพยานในการมอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย “โคขุนกู้วิกฤติ” โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 และหมู่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

25631007 2

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประภัตร โพธิสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบจังหวัดขอนแก่น ในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนวทางดำเนินการโครงการต่างๆของจังหวัด พร้อมนี้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ เกษตรอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รับฟังบรรยายสรุปและประเด็นปัญหาในพื้นที่

25631009 3

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่านถาวรเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยม ติดตามและรับฟังปัญหา โดยได้หารือกับนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พัฒนาปรับปรุงให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการค้าขายสินค้าเกษตรฯ

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ให้การตัอนรับและรายงานภารกิจด้านการเลี้ยงสัตว์ การนำเข้า-ส่งออกและการควบคุมป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดน โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับ

นายประภัตร กล่าวว่า ได้หารือกันในการยกระดับด่านผ่านแดนบ้านเขาดินให้เป็นจุดส่งออกสินค้าที่สำคัญส่งเสริมให้มีสินค้าหลากหลายประเภท เพื่อลดการแออัดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมถึงพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคต้องมีความสมบูรณ์รองรับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการได้ หากสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ การค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ปี 2563 มียอดส่งออกสุกรมีชีวิตจำนวน 482,014 ตัว มูลค่า 2,513,159,750 บาท นำเข้าข้าวโพด 100,437,500 กิโลกรัม มูลค่า 703,182,592 บาท นำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 17,937,500 กิโลกรัม มูลค่า 269,067,438 บาท นำเข้ามันสำปะหลัง 575,179,400 กิโลกรัม มูลค่า 2,761,113,223 บาท อ่านรายละเอียด

25631010 1

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังบรรยายสรุปและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน ในโอกาสติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บึงแก่งน้ำต้อน บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมัคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรมและนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน นายชาญประเสริฐ พลชา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการปศุสัตว์ นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมสร้างความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ในกรณีที่ขาดน้ำ ปลูกพืชไม่ได้ผลให้สามารถเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะมีรายได้ที่ดี มีตลาดและหลักประกันในการเลี้ยงโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

จากนั้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เชิญ รมช.ประภัตรฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ขอนแก่น ซึ่ง ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพืขอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร รวมทั้ง แก้ปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารที่มีราคาสูง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย

ทั้งนี้ รมช.ประภัตรฯ ได้แนะนำและมอบต้นพันธ์ุแหนแดง (ผลงานกรมวิชาการเกษตรศึกษาวิจัย)แก่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แหนแดง เป็นพืชอาหารสัตว์ ที่ดี ปลูกง่าย ใช้เวลาปลูกระยะสั้นเติบโตเร็ว 15-30 วัน สามารถขายได้ เป็นที่ต้องการของตลาด โปรตีนสูง และมีไนโตรเจนสูงถึง 5 % ในขณะที่ปุ๋ยพืชสดตระกูลถั่วมีธาตุอาหารไนโตรเจนประมาณ 2.5 - 3 % ขณะที่ราคาอาหารสัตว์ท้องตลาดราคา 12 บาท/กก. แต่หากเป็นอาหารที่ผสมเองราคา 4 บาท/กก. จึงสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชแหนแดง เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

สำหรับแหนแดง เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก พบอยู่ตามบริเวณน้ำนิ่ง เช่น บ่อ หรือคูน้ำ สำหรับแหนแดงพันธุ์กรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองถึง 10 เท่า เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่บนผิวน้ำในนาข้าว 1 ไร่ จะให้ผลผลิตสดถึง 3 ตัน (150 กิโลกรัมแห้ง) ซึ่งเป็นปริมาณไนโตเจนได้ประมาณ 6 - 7 กิโลกรัม ประโยชน์คือ ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ใช้เป็นปุ๋นอินทรีย์สำหรับพืชผัก และไม้ผล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์ และมีต้นทุนต่ำ อ่านรายละเอียด

25631007 1

       วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพ “หมูชีวา”เนื้อหมูที่มีไขมันดีและโอเมก้า 3สูง เป็นเจ้าแรกของประเทศ โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)CPFกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานพร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ ปศุสัตว์ OK ปัจจัยสนับสนุนนวัตกรรมอาหารปลอดภัย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะนำภาคเกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนโดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ภายใต้กรอบการทางาน 3 ด้าน หรือที่เรียกว่า “3 S” คือ ความปลอดภัยของอาหาร (Safety) ความมั่นคงทางอาหาร (Security) และความยั่งยืนภาคเกษตร (Sustainability) ที่จะสนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในทุกกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรใน“การสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร” เป็นเรื่องของความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับ และตรงตามความต้องการ ของตลาด ซึ่งผมต้องขอชื่นชมที่ ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจไทย ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 3S โดยเป็นทั้งผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ และต่อยอด นวัตกรรมอันนาไปสู่ความยั่งยืนภาคเกษตรและอาหาร
        อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากงานเปิดตัวนวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ U-Farm ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้กรมปศุสัตว์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์เพื่อผู้บริโภคซึ่งสอดรับกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศเพื่อผู้บริโภคเช่นเดียวกันการที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการบริโภคจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการประสานงานร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐและจากนวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ U-Farm สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อย่างดีเยี่ยม ซึ่งกรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จะพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐต่อไป อ่านรายละเอียด

 

เนื้อหาอื่นๆ...