25630710 3

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ประเด็น "โครงการสุนัขชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน"
      เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดยังเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อสังคมและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากการสำรวจทั่วประเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2562 ประเทศไทยมีจำนวนสุนัขจรจัด 2.493 ล้านตัว ซึ่งสุนัขจรจัดแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือ สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ใช้ชีวิตหากินอิสระตามที่สาธารณะ ไม่มีคนดูแลหรือให้อาหาร กลุ่มที่ 2 คือ สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ใช้ชีวิตหากินอิสระตามที่สาธารณะ มีคนให้อาหารบ้าง ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กับคนทั่วไป ไม่สามารถจับฉีดวัคซีนหรือผ่าตัดทำหมันได้ กลุ่มที่ 3 คือ สุนัขกึ่งจรจัดที่อยู่ตามชุมชน มีคนให้อาหารและดูแลบ้าง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคน ส่วนใหญ่คนดูแลสามารถจับเพื่อทำวัคซีนและผ่าตัดทำหมันได้ ส่วนสุนัขชุมชน คือ สุนัขกึ่งจรจัดที่คนในชุมชนนั้นๆ ให้การยอมรับ มีอาสาสมัครในชุมชนช่วยกันดูแลเรื่องความเป็นอยู่ อาหาร สุขภาพ และสวัสดิภาพสุนัข ซึ่งกล่าวได้ว่า สุนัขชุมชน “เป็นสุนัขของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”
     แนวทางแก้ปัญหาสุนัขจรจัดที่ภาครัฐสนับสนุนให้เข้ากับบริบทชุมชนมีหลายวิธีการที่ต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กัน ประกอบด้วย การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ถูกต้องให้มีการเลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ การควบคุมสุนัขจรจัดโดยการผ่าตัดทำหมัน การขึ้นทะเบียนสุนัข การส่งเสริมและสนับสนุนสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อให้การเลี้ยงดูสุนัขจรจัด และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
      กรมปศุสัตว์จึงพิจารณาเห็นว่าการจัดการสุนัขที่เรียกว่า “สุนัขชุมชน” เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาสุนัขจรจัดและเข้ากับบริบทของสังคมไทยได้ จึงได้มีการดำเนินโครงการสุนัขชุมชนตลาดแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโมเดลสุนัขชุมชนตัวอย่างและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เป็นการแก้ปัญหาของสุนัขในพื้นที่สาธารณะได้อย่างยั่งยืน มีการจัดอาสาสมัครช่วยดูแล การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การขึ้นทะเบียน การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การตรวจสุขภาพพื้นฐาน การกำจัดเห็บหมัดและถ่ายพยาธิ และการรักษาโรคในสุนัข กรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุนการดำเนินการในการบริการทางการสัตวแพทย์ เช่น การทำหมัน การถ่ายพยาธิ การฉีดวัคซีน และการสร้างเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยให้สุนัขอยู่ร่วมในชุมชนได้ เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมีแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
     ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเจ้าของทุกคนเลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบในการดูแลสุนัขของตนอย่างดี ทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ มีการผ่าตัดทำหมัน และไม่ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของชุมชน ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
Accept
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
Accept
Decline
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
Accept
Decline
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
Accept
Decline