ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย (นายเอนก สีเขียวสด)

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ได้แก่ นายเอนก สีเขียวสด บ้านเลขที่  57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายเอนก เกษตรกรวัย 64 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานภาคการเกษตร 38 ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 30 ปี มีการดำเนินกิจกรรมการเกษตรด้านการเลี้ยงนกกระทาอย่างครบวงจรตั้งแต่เพาะพันธุ์นกกระทาไข่ นกกระทาเนื้อ ผลิตอาหารนกกระทา แปรรูปนกกระทา   ผลิตปุ๋ยจากมูลนกกระทา รับซื้อไข่นกกระทา นกกระทาเนื้อ พร้อมทั้งจำหน่ายไข่นกกระทาสดแปรรูปไข่นกกระทาขยายพันธุ์ โดยนายเอนกได้ทำการเกษตรที่มีคุณูปการต่อภาคเกษตรกรไทย 4 ด้าน ได้แก่เป็นผู้นำอาชีพด้านการเลี้ยงนกกระทาโดยนำความรู้มาคัดเลือกสายพันธุ์เพาะเลี้ยงและขยายสู่เครือข่าย ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องต้มไข่ขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์   คิดค้นเครื่องกระเทาะเปลือกไข่เพื่อลดความเสียหายของไข่นกกระทาได้เป็นอย่างดี   ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องถอนขนนกกระทา ทั้งนี้นายอเนกเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการเลี้ยงสัตว์เมื่อปี 2543 อีกด้วย

ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์