รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์

รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์

รายงานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล: กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์