S 3121300

ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 ที่ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค การยกระดับห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้การส่งเสริม ผลักดัน และเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ตลอดกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการช่วยและสร้างความมั่นใจในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย การเพิ่มเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจโรคติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ประกอบการ เป็นการแก้ปัญหาที่ช่วยรองรับปริมาณตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการของภาครัฐที่มีจำนวนมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และลดค่าใช้จ่ายในส่งตัวอย่าง ทำให้โรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ยังคงมาตรฐานและดำเนินการได้ตามข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้หลักการ “รู้โรคเร็ว จะควบคุมโรคได้เร็ว “ เพื่อผู้ประกอบการจะสามารถดึงผู้ติดเชื้อมารักษา สามารถคัดกรองโรคได้เร็ว โรคไม่กระจายระบาด ลดความสูญเสีย ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบการตรวจ หาเชื้อโควิดทางห้องปฏิบัติการ สามารถขอรับการทดสอบความชำนาญในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส ในสถานประกอบการด้านสินค้าปศุสัตว์ต่อไป

นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบการเฝ้าระวัง มากยิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านการตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) สำหรับห้องปฏิบัติการ” สำหรับผู้ประกอบการด้านสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับวิทยากรจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานหรือสถานประกอบการด้านสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ได้เตรียม ความพร้อมด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สามารถนำเทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจเฝ้าระวังหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และสามารถนำหลักเกณฑ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการตรวจหาเชื้อไวรัสในสินค้าตลอดจนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผลิต และรองรับการช่วยค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ใน สถานประกอบการ หากการตรวจวินิจฉัยหาผู้ป่วยรายใหม่ได้รวดเร็วจะส่งผลให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134

S__3121300.jpg S__3121301.jpg S__3121303.jpg

…………………………………………………………………..

ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (31 สิงหาคม 2564) ข่าวปศุสัตว์