S 2457972

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่าการประชุมติดตามและผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 วันนี้กรมปศุสัตว์พร้อมหน่วยงานเครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกเทศบาลนครเกาะสมุย กรมควบคุมโรค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อในประเทศไทย (CDC Thailand) ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) และองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก (World animal Protection) เพื่อสนองงานตามนโยบายโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ ร่วมทำพื้นที่นำร่องปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับภาคเครือข่าย ได้กำหนดนโยบายในการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์โดยเร็วที่สุด อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อการดำเนินงานตามมาตรการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือและหลักเกณฑ์ในการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับท้องถิ่น ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยได้มีการคัดเลือกพื้นที่ผลักดันนำร่องเพื่อประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทุกพื้นที่ปศุสัตว์เขต โดยมีพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องดังกล่าว และเพื่อให้การสร้างพื้นที่ปลอดโรค พิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การดำเนินงานของทุกภาคส่วนจึงควรที่จะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น กระผมจึงคาดหวังว่า การประชุมในวันนี้จะสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การผลักดันให้อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้บรรลุ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป

S__2457971.jpg S__2457972.jpg S__2457973.jpg

S__2457974.jpg

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อยู่ที่ร้อยละ 4.9 ในพื้นที่ 16 จังหวัด พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์รายวันเฉลี่ยอยู่ที่ 0.7 ตัวต่อวัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ยังไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

S__2457975.jpg S__2457977.jpg S__2457978.jpg

S__2457979.jpg

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก