2565 08 03 003

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ "30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา โดยมีคุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดฯ จำนวน 11 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชม ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง “พระปณิธานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคงทางอาหาร” ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ตามพระราชดำริที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า นำมาซึ่งความเดือนร้อนแก่ราษฎร จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์/สถานีพัฒนาการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร สนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และการสร้างอาชีพในพื้นที่ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จึงพระราชทานความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ รวมถึงขยายพันธุ์สัตว์สนับสนุนเกษตรกร ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรเป็นพื้นฐานด้านอาชีพ เกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ โดยได้นำเสนอตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในแต่ละโครงการ ได้แก่ โครงการแพะภาคใต้ของนายอีรฟาน เจะเงาะ จังหวัดยะลา โครงการเกษตรภูสิงห์ของกลุ่มผู้เลี้ยงไม่พื้นเมืองบ้านกะทิ จังหวัดศรีสะเกษ และโครงการเกษตรพื้นที่สูงของนายเอนก แสนหน่อ (ซาติพันธุ์ ลาหู่) จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ในระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการจากโครงการพระราชดำริ 23 องค์กร กิจกรรมสาธิตต่างๆ เช่น สาธิตการทำสบู่โปรตีนไหม สาธิตการทำเดคูพาจ สาธิตการทำชาจากผักเชียงดา สาธิตการแปรรูปฟ้าทะลายโจร ฯลฯ การจำหน่ายต้นไม้หายาก ผลิตภัณฑ์และผลิตผลจากโครงการพระราชดำริและเกษตรกรทั่วประเทศ กิจกรรมรับชมดนตรีในสวน การประกวดพันธุ์ไม้ 9 ชนิดและปลากัด การร่วมประมูลพันธุ์ไม้ และการไถ่ชีวิตโคกระบือในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยโคกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตจะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรต่อไป และสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงานสามารถรับกล้าต้นไม้ฟรีไปปลูกที่บ้านได้อีกด้วย

2565_08_03_001.jpg 2565_08_03_002.jpg 2565_08_03_003.jpg

2565_08_03_004.jpg 2565_08_03_005.jpg 2565_08_03_006.jpg

2565_08_03_007.jpg 2565_08_03_008.jpg 2565_08_03_009.jpg

2565_08_03_010.jpg 2565_08_03_011.jpg 2565_08_03_012.jpg

2565_08_03_013.jpg 2565_08_03_014.jpg 2565_08_03_015.jpg

2565_08_03_016.jpg 2565_08_03_017.jpg 2565_08_03_018.jpg

2565_08_03_019.jpg 2565_08_03_020.jpg 2565_08_03_021.jpg

2565_08_03_022.jpg 2565_08_03_023.jpg 2565_08_03_024.jpg

2565_08_03_025.jpg 2565_08_03_026.jpg 2565_08_03_027.jpg

2565_08_03_028.jpg 2565_08_03_029.jpg
ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.