DSC 7601

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา10.00 .นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่มอบเสบียงหญ้าอาหารสัตว์ พร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4,นายเศกสรรค์ สวนกูล. ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์...เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม,และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมติดตามงานในครั้งนี้

     กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับให้ความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์แก่เกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติให้ทันท่วงทีเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงเพื่อลดภาระการเดินทางของเกษตรกรในการเดินทางมาขอรับความช่วยเหลือเสบียงสัตว์ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตั้งแต่ปี2545-2564 กรมปศุสัตว์ ได้จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือกับภัยพิบัติแล้ว 670  แห่งทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ ..2565 นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้พิจารณาร่วมกันแล้วว่าพื้นที่บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้ง

ให้มีคลังเสบียงสัตว์ เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับช่วยเหลือเกษตรกร หมู่ที่ 8,9และ 10ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นเกาะแต่มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มแม่น้ำชีล้อมรอบ ทำให้เป็นพื้นที่รับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูน้ำหลากมานานหลายปี ซึ่งสร้างความเสียหายในพื้นที่มากถึง 363 ครัวเรือน และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือจำนวน 67 ครัวเรือน มีจำนวนโค-กระบือ 252ตัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยอาจจะเกิดขึ้นสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดได้สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อนจำนวน5,000กิโลกรัมเพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จำนวน 60 ชุดทั้งนี้ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ จำนวน100กิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับฟื้นฟูแปลงหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่หลังจากน้ำลด และเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีในพื้นที่ต่อไป

ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคให้การเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยสำรองเสบียงสัตว์ไว้ และเตรียมการเผชิญเหตุ บรรเทาทุกข์ภาวะฉุกเฉิน ดูแลสุขภาพสัตว์ ช่วยอพยพสัตว์ รวมทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟูรวมถึงให้การสนับสนุนเสบียงเวชภัณฑ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที

   ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์
DSC_7601.jpg DSC_7602.jpg DSC_7633.jpg

DSC_7637.jpg DSC_7643.jpg DSC_7652.jpg

DSC_7654.jpg DSC_7659.jpg DSC_7662.jpg

DSC_7668.jpg DSC_7678.jpg DSC_7679.jpg

DSC_7680.jpg DSC_7684.jpg DSC_7702.jpg

DSC_7712.jpg DSC_7714.jpg DSC_7715.jpg

DSC_7717.jpg DSC_7723.jpg DSC_7742.jpg

DSC_7744.jpg DSC_7747.jpg DSC_7749.jpg

DSC_7753.jpg DSC_7754.jpg DSC_7757.jpg

DSC_7758.jpg DSC_7765.jpg DSC_7770.jpg

DSC_7783.jpg DSC_7786.jpg