DSC 7601

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา10.00 .นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่มอบเสบียงหญ้าอาหารสัตว์ พร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4,นายเศกสรรค์ สวนกูล. ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์...เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม,และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมติดตามงานในครั้งนี้

     กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับให้ความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์แก่เกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติให้ทันท่วงทีเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงเพื่อลดภาระการเดินทางของเกษตรกรในการเดินทางมาขอรับความช่วยเหลือเสบียงสัตว์ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตั้งแต่ปี2545-2564 กรมปศุสัตว์ ได้จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือกับภัยพิบัติแล้ว 670  แห่งทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ ..2565 นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้พิจารณาร่วมกันแล้วว่าพื้นที่บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้ง

ให้มีคลังเสบียงสัตว์ เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับช่วยเหลือเกษตรกร หมู่ที่ 8,9และ 10ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นเกาะแต่มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มแม่น้ำชีล้อมรอบ ทำให้เป็นพื้นที่รับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูน้ำหลากมานานหลายปี ซึ่งสร้างความเสียหายในพื้นที่มากถึง 363 ครัวเรือน และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือจำนวน 67 ครัวเรือน มีจำนวนโค-กระบือ 252ตัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยอาจจะเกิดขึ้นสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดได้สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อนจำนวน5,000กิโลกรัมเพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จำนวน 60 ชุดทั้งนี้ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ จำนวน100กิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับฟื้นฟูแปลงหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่หลังจากน้ำลด และเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีในพื้นที่ต่อไป

ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคให้การเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยสำรองเสบียงสัตว์ไว้ และเตรียมการเผชิญเหตุ บรรเทาทุกข์ภาวะฉุกเฉิน ดูแลสุขภาพสัตว์ ช่วยอพยพสัตว์ รวมทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟูรวมถึงให้การสนับสนุนเสบียงเวชภัณฑ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที

   ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ