DSC 1001
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์เน้นส่งเสริมและพัฒนาการด้านปศุสัตว์ อย่างยั่งยืน
วันที่ 13 ส.ค. 2565 เวลา 14.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมฟาร์มแพะลุ่มน้ำปากพนัง ของนายศักรินทร์ สมัยสง พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดี นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 และคณะผู้บริหารผู้ติดตามในครั้งนี้
นายศักรินทร์ สมัยสง เจ้าของฟาร์ม "พรประคองฟาร์ม" หรือ PK Farm เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน มีแพะเนื้อจำนวนมาก รองลงมาคือ แกะ โค ไก่พื้นเมือง ห่านและม้า เป็นเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ด้านเลี้ยงแพะแกะในสวนปาล์มน้ำมัน ด้วยผลงานที่โดดเด่นได้รับการคัดเลือกจากกรมปศุสัตว์ให้เป็น “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 ผลงานและความสำเร็จของงานท้ังปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและ ความยั่งยืนในอาชีพระยะเวลาการเลี้ยงแพะของ นายศักรินทร์ สมัยสง เริ่มต้น โดยการศึกษาหาดูงานโครงการหลวงฯ ฟาร์มต้นแบบ เข้ารับการ ฝึกอบรมและรับฟังคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาประยุกต์ใช้ ภายในฟาร์มของตนเองจนประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบด้านการเลี้ยงแพะให้เกษตรกรรายย่อยโดยการจัดการฟาร์ม ดังนี้ด้านพันธุ์และการผลิตสายพันธุ์แพะ ปัจจุบันเน้นการพัฒนา สายพันธ์ุผลิตเนื้อเป็นหลัก และผสมด้วยสายพันธ์ุผลิตนมด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์ มีระบบการจัดการแปลงพืช อาหารสัตว์และการจัดการอาหารข้น โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น บริหารจัดการงานด้านตลาดในฟาร์มเครือข่ายสมาชิก และแนวทางในการทำตลาดแพะจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านบริหารจัดการเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายแพะ ชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช ความสำเร็จการเลี้ยงแพะและสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ
ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนอำเภอทุ่งสง เพื่อติดตามงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมถึงตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และมาตรฐานสุขภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์เป็นต้น
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้การส่งเสริม ผลักดัน และเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ตลอดกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการช่วยและสร้างความมั่นใจในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยทำให้โรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ยังคงมาตรฐานและดำเนินการได้ตามข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้หลักการ “รู้โรคเร็ว จะควบคุมโรคได้เร็ว
นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวขอบคุณทีมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนเป็นอย่างมากที่ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างดียิ่งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์และที่สำคัญไปกว่านี้คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ภาคใต้ตอนบนแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในอาชีพข้าราชการของท่านและในวันนี้ได้มีโอกาสมีตรวจเยี่ยมในวันนี้ทำให้ระลึกถึงตอนเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการการใหม่ๆรู้สึกผูกพันและประทับใจมากๆที่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศเดิมๆเมื่อ30ปีกว่าปีที่ผ่านมาโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวขอน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก้ข้าราชการในวันนี้ว่าเมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจ ทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมี ความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น
ณ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต8 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ ธงชัย สาลี สลก/ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

DSC_1001.jpg DSC_8973.jpg DSC_8979.jpg

DSC_8981.jpg DSC_8982.jpg DSC_8983.jpg

DSC_8985.jpg DSC_8986.jpg DSC_8988.jpg

DSC_8989.jpg DSC_8990.jpg DSC_8991.jpg

DSC_8993.jpg DSC_9000.jpg DSC_9013.jpg

DSC_9019.jpg DSC_9026.jpg DSC_9030.jpg

DSC_9032.jpg DSC_9038.jpg DSC_9047.jpg

DSC_9049.jpg DSC_9051.jpg DSC_9058.jpg

DSC_9059.jpg DSC_9061.jpg DSC_9084.jpg

DSC_9090.jpg DSC_9092.jpg DSC_9094.jpg

DSC_9103.jpg DSC_9104.jpg DSC_9108.jpg

DSC_9117.jpg DSC_9133.jpg DSC_9136.jpg

DSC_9142.jpg DSC_9144.jpg DSC_9148.jpg

DSC_9153.jpg DSC_9160.jpg DSC_9162.jpg

DSC_9166.jpg DSC_9188.jpg DSC_9221.jpg

DSC_9226.jpg DSC_9239.jpg DSC_9247.jpg

DSC_9253.jpg DSC_9262.jpg DSC_9267.jpg

DSC_9269.jpg DSC_9284.jpg DSC_9297.jpg

DSC_9308.jpg DSC_9329.jpg