DSC 0001
อธิบดีกรมปศุสัตว์ลุยงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าแจกเสบียง-หญ้าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรพร้อมสานต่องานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่14สิงหาคม2565เวลา10.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจติดตามงานในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมแจกเสบียง-หญ้าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรมนพื้นที่แนะสานต่องานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
กรมปศุสัตว์ได้เห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านต่างๆเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีนโยบายจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ ได้ตั้งใจบริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้ว จำนวน 670 แห่งทั่วประเทศ และในปรงบประมาณ พ.ศ. 2565นี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราชได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้พิจารณาร่วมกันว่า พื้นที่บ้านบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งให้มีคลังเสบียงสัตว์ เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมช้ำซากในฤดูน้ำหลากมานานหลายปี สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่มากถึง75ครัวเรือน ซึ่งมีโค - กระบือที่ได้รับผลกระทบจำนวน 315 ตัวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุงได้สนับสนุนเสบียงสัตว์ หญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 5,000 กิโลกรัมเพื่อสนับสนุนให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลบางจาและอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์จำนวน 30 ชุด นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ได้จัดเตรียมแปลงผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการฟื้นฟูแปลงหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่หลังจากน้ำลด และเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีในพื้นที่ต่อไป
นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์(พันธุ์ไก่ไข่)พระราชทานแก่โรงเรียน และเกษตรกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว่ากรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้อย่างยั่งยืนและสานต่อโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
ณ พื้นที่ปศุสัตว์เขต8 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ ธงชัย สาลี สลก/ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg DSC_0243.jpg

DSC_0247.jpg DSC_0248.jpg DSC_0249.jpg

DSC_0255.jpg DSC_0264.jpg DSC_0292.jpg

DSC_0316.jpg DSC_0333.jpg DSC_0334.jpg

DSC_0335.jpg DSC_0337.jpg DSC_0338.jpg

DSC_0341.jpg DSC_0342.jpg DSC_0347.jpg

DSC_0348.jpg DSC_0362.jpg DSC_0364.jpg

DSC_0365.jpg DSC_0373.jpg DSC_0374.jpg

DSC_0378.jpg DSC_0379.jpg