001
รัฐมนตรีเกษตรฯลงพื้นที่เมืองยะลาด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์ โชว์ผลงานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา14.00น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอรรถพล แสนพันธา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา และคณะผู้บริหารในพื้นที่เขต9 ร่วมคณะในครั้งนี้
ด้าน รมว.กษ. เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆในงาน อาทิเช่น 1. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC 2. ขับเคลื่อนเกษตรวิถีใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนา 3. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพปลูกพืชร่วมยางแก้ไขปัญหาโรคใบยางน่วงชนิดใหม่ 4.เมืองผลไม้ทุเรียนแปลงใหญ่ 3 จชต. 5.เมืองพืชพลังงานพืชเศรษฐกิจ (ไผ่/หญ้าเนเปียร์/ไม้โตเร็ว) 6. การบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7.ด้านประมง (ปลาพลวงชมพู ปลานิลในสายน้ำไหล)
ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์เสนอเมืองปศุสัตว์นำร่องด้วยการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งเป็นนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ ซึ่งมีความต้องการสินค้าเนื้อโคใน 5 จชต.ปริมาณ : ปีละ 96,000 ตัว หรือปีละ 1 1,630 ตันคุณภาพ : เนื้อโคคุณภาพดี ถูกสุขอนามัย ในการจัดการระบบโคเนื้อจะมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 (ต้นน้ำ) การสนับสนุนและบริการอาหารสัตว์ : ผลิตและส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ผสมเทียม : 56 อำเภอ 75 หน่วยผสมเทียมมาตรฐานฟาร์ม : ตรวจรับรองฟาร์มโคเนื้อโรคระบาด : ควบคุมป้องกันการนำโรคส่งเสริม : กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ขั้นตอนที่ 2(กลางน้ำ) ควบคุมและตรวจรับรองตรวจการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตรวจติดตามให้คำแนะนำการรับรองอาลาลเฝ้าระวังการปลอมปนเนื้อโค ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้อ.หนองจิกขั้นตอนที่ 3 (ปลายน้ำ) ปลายน้ำส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และตราสินค้าเสริมสร้างช่องทางการตลาดหลากหลายเชื่อมโยงเครือข่ายโคเนื้อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ให้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา