25590720 2นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถสำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนและระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One)วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อ่านรายละเอียด