25590802 2นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับหน่วยงานสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ รับทราบบทบาท ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ทั้งในด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งนโนบายที่สำคัญเรื่องการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ การเงินและบัญชี และงานด้านพัสดุ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์ สถานี และด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 326 ราย ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด