25590804 2นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี ไถ่ชีวิต โค-กระบือเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดโดย สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสถาบัน ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด