25550213 3สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 1 เป็นการฝึกอบรมผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในการผลิตอาหารสัตว์ ไปใช้ในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัยที่สุด ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าและผู้ใช้สินค้าอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านรายละเอียด