25620507 1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr.Arman Bin Kison (Chief Assistant Director of Department of Veterinary Services: DVS)ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจรับรองสถานที่ศูนย์รวบรวมสัตว์ และด่านกักกันสัตว์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมร่วมคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบ มาตรการควบคุมโรค และการตรวจวินิจฉัยโรคในโคเนื้อ ขยายตลาดการส่งออกโคเนื้อของไทยไปมาเลเซีย คณะจากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Dr.Arman Bin Kison (Chief Assistant Director of Department of Veterinary Services: DVS) Mrs.Lily Rosalind Paul Pakianathan (State Director of Malaysia Quarantine and Inspection Services : MAQIS) Mr.Mohammad Ezri bin Shamsuddin (Agricultural’s counsellor from the embassy of Malaysia) โดยผู้ร่วมประชุมจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กองสารวัตรและกักกัน กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ในด้านการตรวจสอบโคเนื้อ ประกอบด้วย มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายโคเนื้อของไทย ทั้งการนำเข้าและส่งออก สถานการณ์โรคระบาดและมาตรการควบคุมโรคในโคเนื้อของกรมปศุสัตว์ และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกโคเนื้อของกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการตรวจสอบ มาตรการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายและควบคุมโรคในโคเนื้อของประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย โดยขยายปริมาณการส่งออกและความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)