25620703 1

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. พลเอกชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธาน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีฯ นับเป็นมหามงคลยิ่งในการน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ อันเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีสงฆ์ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)