S 21135363

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ในที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงกลุ่มไลน์ ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบของชุดปฏิบัติงานหรือสัญลักษณ์ในการปฏิบัติงาน รูปแบบการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ของกรมปศุสัตว์

S__21135363.jpg S__21135364.jpg S__21135365.jpg

S__21135366.jpg S__21135367.jpg S__21135368.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์