S 21143584

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย สพ.ญ.พัชรี ผอ.สตส. น.สพ.โสภัชย์ ผอ.สพส. เจ้าหน้าที่ สตส ศวพ สพส สสช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ในที่ประชุมได้พิจารณา

  • ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์
  • ร่างข้อกำหนดคุณสมบัติหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  • การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการใหม่ 1 แห่ง
  • ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน/ขยายขอบข่ายวิธีทดสอบ/ต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ ให้กับห้องปฏิบัติการรายเดิม 11 แห่ง

S__21143584.jpg S__21143585.jpg S__21143586.jpg

S__21143587.jpg S__21143588.jpg S__21143589.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์