25630310 1

วันนี้ (วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563) เวลา 07.45 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ รองอธิบดี 3 ท่าน คือ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าปศข 1-9 ปศจ. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ พร้อมกัน ก่อนจะเข้าสู่การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์ ต่อมา เวลาประมาณ 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ทางระบบ VDO Conference โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน ปศุสัตว์เขต 1-9 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม มีวาระการประชุม ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม