25630422 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ พร้อมด้วย รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นางสุภาพร พิมลลิขิต นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย สาระสำคัญ ดังนี้ อ่านรายละเอียด