25631112 1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่มครั้งที่ 3/2563
การประชุมมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้ อ่านรายละเอียด