25631112 3

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 การประชุมมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้ อ่านรายละเอียด