25631116 2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 และมอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ แนวทางการทำงานเพื่อพัฒนา ทดลอง ศึกษาวิจัย ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านรายละเอียด