2564 11 19 001

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับคณะตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนางลออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. โดยมี นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออก
2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาการผลิตอาหารฮาลาล ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศมุสลิม
3. กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้สิทธิเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ
โดยผลการดำเนินงานดังกล่าว ในภาพรวมประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งกำหนดการเข้าสอบทานและตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนมกราคม 2565 เพื่อความสะดวกจึงให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ฯลฯ ไว้เพื่อรอการเข้าตรวจสอบต่อไป

 ข่าว มนัสยา ทัดทอง /  ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.

2564_11_19_001.jpg 2564_11_19_002.jpg 2564_11_19_003.jpg

2564_11_19_004.jpg 2564_11_19_005.jpg 2564_11_19_006.jpg

2564_11_19_007.jpg 2564_11_19_008.jpg 2564_11_19_009.jpg

2564_11_19_010.jpg 2564_11_19_011.jpg 2564_11_19_012.jpg

2564_11_19_013.jpg 2564_11_19_014.jpg 2564_11_19_015.jpg

2564_11_19_016.jpg 2564_11_19_017.jpg 2564_11_19_018.jpg