2565 04 27 005

 


วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมคำนึงชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอสรุปผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงานบูรณาการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมกันพิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ อีกทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท 

 

2565_04_27_001.jpg 2565_04_27_002.jpg 2565_04_27_005.jpg

2565_04_27_007.jpg 2565_04_27_008.jpg 2565_04_27_009.jpg

2565_04_27_010.jpg 2565_04_27_011.jpg 2565_04_27_012.jpg

2565_04_27_013.jpg 2565_04_27_014.jpg 2565_04_27_015.jpg

2565_04_27_016.jpg 2565_04_27_017.jpg 2565_04_27_018.jpg

2565_04_27_019.jpg 2565_04_27_020.jpg

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม