2565 04 27c 013

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกันเปิดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต ภาคตะวันตก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายรัฐศาสตร์  ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ พร้อมส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ทั้งนี้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมด้วย
 ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้ปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวม และรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้ลงพื้นที่เคียงข้างกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูล โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เก็บรวบรวมใบสมัครนำส่งสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง และรวดเร็ว จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2565_04_27c_001.jpg 2565_04_27c_002.jpg 2565_04_27c_003.jpg

2565_04_27c_004.jpg 2565_04_27c_005.jpg 2565_04_27c_006.jpg

2565_04_27c_007.jpg 2565_04_27c_008.jpg 2565_04_27c_009.jpg

2565_04_27c_010.jpg 2565_04_27c_011.jpg 2565_04_27c_012.jpg

2565_04_27c_013.jpg 2565_04_27c_014.jpg 2565_04_27c_015.jpg

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.