2565 04 29b 0002 "กรมปศุสัตว์ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)"

 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ

ตามที่สำนักงาน ปปช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมปศุสัตว์ เพื่อใข้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580)

ซึ่งในการประชุมฯ ได้มีการชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ประกอบด้วย 1. การวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 2. การวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ 3. การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และนอกจากนี้ได้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการยกย่งหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 และอนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในระบบ ITAS

2565_04_29b_0002.jpg 2565_04_29b_0003.jpg 2565_04_29b_0004.jpg

2565_04_29b_0005.jpg 2565_04_29b_0006.jpg 2565_04_29b_0007.jpg

2565_04_29b_0008.jpg 2565_04_29b_0009.jpg 2565_04_29b_0010.jpg

2565_04_29b_0011.jpg 2565_04_29b_0012.jpg 2565_04_29b_0013.jpg

2565_04_29b_0014.jpg