2565 05 18a 001การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตว์แพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของกรมปศุสัตว์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ กำหนด ทั้งนี้มีการประเมินฯ จำนวน 13 ตำแหน่ง มีผู้ขอรับการคัดเลือกฯ จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

2565_05_18a_001.jpg 2565_05_18a_002.jpg 2565_05_18a_003.jpg

2565_05_18a_004.jpg 2565_05_18a_005.jpg 2565_05_18a_006.jpg

2565_05_18a_007.jpg 2565_05_18a_008.jpg

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์