2565 05 19 002

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งการประชุมดังกล่าวอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้พิจารณาเห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ พิจารณารายละเอียดของการขอกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานฯ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณา

ณ ห้องพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

2565_05_19_001.jpg 2565_05_19_002.jpg 2565_05_19_003.jpg

2565_05_19_004.jpg 2565_05_19_005.jpg 2565_05_19_006.jpg

2565_05_19_007.jpg 2565_05_19_008.jpg 2565_05_19_009.jpg

2565_05_19_010.jpg 2565_05_19_011.jpg 2565_05_19_012.jpg

2565_05_19_013.jpg 2565_05_19_014.jpg 2565_05_19_015.jpg

2565_05_19_016.jpg 2565_05_19_017.jpg

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม