2565 06 09a 012 resize

ปศุสัตว์จัดฝึกอบรมผู้รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกในโรงฆ่าสัตว์  

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกในโรงฆ่าสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer in Poultry Slaughterhouse : PWO) โดยมีนายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักสวัสดิภาพสัตว์ปีก และการเปลี่ยนแปลงของทิศทางกฎระเบียบของประเทศไทย ประเทศผู้นําเข้า ตามนโยบายสนับสนุนการส่งออกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และข้อมูลในการตรวจสอบด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก  เตรียมความพร้อมรับกับบริบท แวดล้อมด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถนําหลักเกณฑ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก ให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกําหนดหรือกฎระเบียบของประเทศผู้นําเข้า
2565_06_09a_001_resize.jpg 2565_06_09a_002_resize.jpg 2565_06_09a_003_resize.jpg

2565_06_09a_004_resize.jpg 2565_06_09a_005_resize.jpg 2565_06_09a_006_resize.jpg

2565_06_09a_007_resize.jpg 2565_06_09a_008_resize.jpg 2565_06_09a_009_resize.jpg

2565_06_09a_010_resize.jpg 2565_06_09a_011_resize.jpg 2565_06_09a_012_resize.jpg

2565_06_09a_013_resize.jpg 2565_06_09a_014_resize.jpg
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ ฯ / สลก.