001

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราชผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meetings) ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ขอความเห็นและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายระยะยาว (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 และร่วมกันพิจารณาขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg

ภาพ นายศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว นางสาววรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.