2565 08 02a 001กรมปศุสัตว์จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 50 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 50 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM Cloud Meetings) โดยมีนายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมกับข้าราชการบรรจุใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 50 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายใหม่ในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่าวมีข้าราชการบรรจุใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่บรรจุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน 2565 จำนวน 77 คน โดยรูปแบบการอบรมเป็นการเรียน การสอนแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00น. และเวลา 13.00 – 17.00น.

2565_08_02a_001.jpg 2565_08_02a_002.jpg 2565_08_02a_003.jpg

2565_08_02a_004.jpg 2565_08_02a_005.jpg 2565_08_02a_006.jpg

2565_08_02a_007.jpg 2565_08_02a_008.jpg 2565_08_02a_009.jpg

2565_08_02a_010.jpg

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์