2565 08 02 0001

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางฉันทนี บูรณะไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ นางนพวรรณ บัวมีธูป ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meetings) ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบการจัดสรรทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการพิจารณาการจัดสรรทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมปศุสัตว์ และเพื่อพิจารณารายละเอียดคำขอรับการจัดสรรทุนของกรมปศุสัตว์ จำนวน 10 ทุน ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

  

2565_08_02_0001.jpg 2565_08_02_0002.jpg 2565_08_02_0003.jpg

2565_08_02_0004.jpg 2565_08_02_0005.jpg 2565_08_02_0006.jpg

2565_08_02_0007.jpg 2565_08_02_0008.jpg 2565_08_02_0009.jpg

2565_08_02_0010.jpg 2565_08_02_0011.jpg 2565_08_02_0012.jpg

2565_08_02_0013.jpg 2565_08_02_0014.jpg

ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด  เผยแพร่ฯ สลก.