2565 09 20 002

 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือนตุลาคม 2564 - 15 กันยายน 2565 ) พร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice ( GMP ) และร่วมกันพิจารณาขอความเห็นเกี่ยวกับงบลงทุน รวมถึงขอความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

2565_09_20_002.jpg 2565_09_20_003.jpg 2565_09_20_005.jpg

2565_09_20_006.jpg 2565_09_20_007.jpg 2565_09_20_008.jpg

2565_09_20_009.jpg 2565_09_20_010.jpg 2565_09_20_011.jpg

2565_09_20_012.jpg 2565_09_20_013.jpg 2565_09_20_014.jpg

2565_09_20_015.jpg 2565_09_20_016.jpg 2565_09_20_017.jpg

 
ภาพ/ข่าว  : ฉัตรชัย นวลปลอด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์