90326การประชุมคณะกรรมการนโยบายสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board)

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม พร้อมนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้เพื่อทราบสถานการณ์การผลิตการตลาดสุกรในปัจจุบัน ผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์การผลิตและการตลาดสุกร การกำหนดราคาเป้าหมายนำสินค้าสุกรปี 2566 และเพื่อพิจารณาทบทวนการพยากรณ์ผลผลิตสุกรขุน ปี 2565 คาดการณ์ว่าปี 2565 จะมีสุกรขุนในระบบการผลิต จำนวน 13 ล้านตัว และผลการศึกษาของคณะทำงานโครงการฟื้นฟูเยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อยทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืนต่อไป

90325.jpg 90326.jpg 90328.jpg

90331.jpg 90333.jpg 90334.jpg

90335.jpg 90336.jpg 90337.jpg

90338.jpg 90339.jpg

ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / ภาพ เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม