25580623 1คณะผู้แทนกระทรวงเกษตรฯจากสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมคาราวะ ในโอกาสมาศึกษาดูงานการป้องกันโรคไข้หวัดนกในการผลิตสัตว์ปีกทั้งระบบของประเทศไทย วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ กรมปศุสัตว์    อ่านรายละเอียด