25590720 512 กรกฎาคม 2559 นายสัตวแพทย์ธนบดี รอดสม ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 33-7/2559 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมปศุสัตว์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุม

อ่านรายละเอียด