ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640707 4

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ชุดควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์เฉพาะกิจ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตาล และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ ติดตามการใช้สารกระตุ้นฯสำรวจและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด

25640707 3

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ชุดควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์เฉพาะกิจ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ ติดตามการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน(enzyme lactoperoxidase) สำรวจและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด

25640707 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันตรวจต่ออายุ GMP โรงฆ่าสัตว์ปีก จังหวัดขอนแก่น ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินอุ่นโชติรุ่งเรือง ต.โนนสมบูรณ์ อ. บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน GMP เป็นการยกระดับการจัดการ และเป็นการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์ปีกที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาดอีก ทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25640707 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ลัมปี สกิน พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ดอนนอก นายอำเภอชื่นชม นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายกเทศมนตรีตำบลกุดปลาดุก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชื่นชม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เข้าร่วมในพิธี นายภาคภูมิ กองเพชร นายกเทศมนตรีตำบลกุดปลาดุก กล่าวว่า ด้วยได้เกิดเหตุสาธารณภัย โรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน ในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดปลาดุก ทำให้มีโคเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจึงได้ประกาศให้ตำบลกุดปลาดุก จำนวน 15 หมู่บ้าน เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าวและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เทศบาลตำบลกุดปลาดุกได้รับลงทะเบียนผู้มีความต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือกรณีโคป่วยตายด้วยโรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา ดังนี้ สัตว์ประเภท โค อายุน้อยกว่า 6 เดือนอัตราตัวละไม่เกิน 6,000 บาท อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี อัตราตัวละไม่เกิน 12,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี อัตราตัวละไม่เกิน 16,000 บาท และอายุมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกินรายละ 2 ตัว ในการนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลกุดปลาดุกได้ให้ความช่วยเหลือ จำนวน 19 ราย ซึ่งมีโคป่วยตาย จำนวน 20 ตัว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 210,000 บาท อ่านรายละเอียด

 25640629 5

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ในโค-กระบือ สำรวจและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด