ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25610404 1

วันที่ 3 เมษายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอทับปุดพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ฉีดวัคซิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ณ วัดโคกสวย ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา อ่านรายละเอียด

25630217 1

น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้แทนเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25591221 2

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสัตว์ปีก ตลาดสัตว์ปีก ประจำปี 2560    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

25600331 1

วันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดย นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัด ประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตาม กิจกรรม/โครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

อ่านรายละเอียด

25610130 1

วันที่ 29 มกราคม 2561 อธิบดีกรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด, ปศุสัตว์อำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด