25640115 2

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธ์ุ พร้อมด้วย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผอ.ส่วน ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ น.ส.อาภาพัชร์ นาทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ผ่านทางระบบ VDO Conference เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25640115 1

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 เพื่อขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สำเร็จผลโดนเร็ว โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25640115 5

วันที่ 14 มกราคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มเอนก เหมือนเพชร ฟาร์มธนพร ยอดคำมี และฟาร์มเลิศศักดิ์ สุขวัฒน์ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จำนวน 3 ฟาร์ม ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในโคนม ตรวจเช็คอุปกรณ์รีดนม และให้บริการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์จำนวน 2 ตัว อ่านรายละเอียด

25640115 6

วันที่ 14 มกราคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลคุณภาพน้ำนม และให้ความรู้เรื่องโรคในโคนม ในฟาร์มพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกดังต่อไปนี้
🐄ฟาร์มปราโมทย์ ฟักเฟื่อง ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย
🐄ฟาร์มสวัสดิ์ พลอยดำ ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ
🐄ฟาร์มสุภาพร แก้วบังเกิด ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม
🐄ฟาร์มนิติกร แก้วสุขเรือง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม
พร้อมให้คำแนะนำการจัดการอาหาร แนะนำการจัดการฟาร์มเบื้องต้นและสุขศาสตร์การรีดนม การป้องกันและรักษาปัญหาโรคเต้านมอักเสบ บริการล้วงตรวจท้องจำนวน 3 ตัว ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ 1 ตัว จากนั้นให้คำแนะนำการใช้ยากำจัดพยาธิภายนอกแก่เจ้าของสัตว์  อ่านรายละเอียด

25640115 4

วันที่ 14 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มสุบิน ผลขวัญและฟาร์มแดง สมสุข ปรับฐานข้อมูลโคให้เป็นปัจจุบัน ติดตามผลการปรับปรุงฟาร์มและการเตรียมเอกสารเพื่อขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม พบว่ามีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ทันก่อนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในวันที่ 14 มกราคม 2564 และปฏิบัติงานสถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า ให้บริการผ่าตัดทำหมันแมวและรักษาแมวป่วยรวมทั้งหมด 2 ตัว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ แล้วติดตามผลการรักษาต่อไป อ่านรายละเอียด