ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640622 1

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชานุมาน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด

25640622 4

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ปศุสัตว์เขต 4 ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ 3/2562 มอบหมายให้ นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ ออกสำรวจข้อมูลถังรวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัด และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร (สหกรณ์โคนมภูพานจำกัด) จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบในประเทศที่เป็นปัจจุบัน (real time) ดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน อ่านรายละเอียด

25640622 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจติดตามการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดีและเป็นการรักษาในคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25640622 3

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อ่านรายละเอียด

25640622 1

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด