25580724 6วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนบูรณาการระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซ จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด