25580724 7วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนบูรณาการระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปะทิว ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด