25580810 1วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เร่งรัดการขยายและปรับปรุงพันธุ์แพะเนื้อให้มีขนาดใหญ่ด้วยวิธีเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการผสมเทียม การพัฒนาระบบการเลี้ยงการจัดการสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานแพะเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่ง ที่มีอนาคตดี เนื่องจากมีความต้องการแพะเพื่อการบริโภคจากต่างประเทศสูง ราคาดี แต่ต้องการแพะขนาดใหญ่ ณ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก   อ่านรายละเอียด