25630702 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัด ประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรที่ 4 "การบริหารจัดการตลาด และการแปรรูป" รุ่นที่ 5 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแพะแกะอำเภอบ้านไร่ อ่านรายละเอียด