25631121 2

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอโนนศิลา อำเภอหนองสองห้อง และอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ รับฟังปัญหาอุปสรรค และตรวจเยี่ยมฟาร์มให้คำแนะนำการเลี้ยงโคเนื้อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ อ่านรายละเอียด