25631121 3

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกปฏิบัติงานตรวจต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 2 แห่ง และติดตามงานงานการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย สำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ให้กับฟาร์มโคนม และโคเนื้อในพื้นที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด